Privacy Policy

FT-CLUB PLAATSNAAM hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met per-soons-gegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FT-CLUB PLAATSNAAM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy:
- verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van per-soonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als FT-CLUB PLAATSNAAM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hier-over of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens in de Colofon van deze website.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens van leden worden door FT-CLUB PLAATSNAAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
- Het informeren d.m.v. nieuwsuitingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht (schriftelijke aanmelding lidmaatschap)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FT-CLUB PLAATSNAAM de volgende persoonsgegevens vragen:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Gegevens t.b.v. intake (waaronder medische gegevens)
- Informatie met betrekking tot het lidmaatschap
- Naam werkgever mits je via je werkgever bent aangesloten.

Wij bewaren gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

VERWERKING VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS
FT-CLUB PLAATSNAAM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien je deze aan ons verstrekt ter uitvoering van de dienstverlening:
- gegevens over gezondheid
- gegevens over gewicht
- gegevens over trainingsdoelen
- gegevens via wearables

FT-CLUB PLAATSNAAM gaat extra zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en verwerkt deze alleen indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Deze gegevens worden alleen aan anderen binnen FT-CLUB PLAATSNAAM verstrekt indien zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze persoonsgegevens worden binnen 3 maanden na de beëindiging van je lidmaatschap door ons verwijderd.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toege-staan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (per-soons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met der-den indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke verte-genwoordiger.

BEWAARTERMIJN
FT-CLUB PLAATSNAAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING FT-CLUB PLAATSNAAM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FT-CLUB PLAATSNAAM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door FT-CLUB PLAATSNAAM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FT-CLUB PLAATSNAAM.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN
FT-CLUB PLAATSNAAM gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste be-zoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstel-lingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Door gebruik te maken van onze web-site ga je akkoord met het gebruik van cookies.

RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ont-vangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mochten wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN OF VRAGEN
Mocht je een klacht of vragen hebben over de verwerking van de persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN
Als je naar aanleiding van onze Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

WIJZIGINGEN
FT-CLUB PLAATSNAAM behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
FT-CLUB PLAATSNAAM heeft Arjan van Dorp aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via de contactgegevens in de Colofon.